Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86
 1. Z. Czech, R. Pełech, A. Kowalczyk, A. Kowalski, R.J. Wróbel, Electrically conductive acrylic pressure-sensitive adhesives containing carbon black, Polish Journal of Chemical Technology 13(4) (2011) 81-85.

 2. R.J. Wróbel, S. łagonda, U. Narkiewicz, R. Pełech, S. Becker, L. Szymaszkiewicz, Synthesis and characterization of Pt/CeOx systems for catalytic CO oxidation reaction, Annales UMCS Chemistry 66 (2011) 37-46.

 3. S. Mozia, T. Tsumura, M. Toyoda, A. W. Morawski, Degradation of ibuprofen sodium salt in a hybrid photolysis - membrane distillation system utilizing germicidal UVC lamp, Journal of Advanced Oxidation Technologies 14(1) (2011) 31-39.

 4. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, Photocatalytic acetic acid decomposition leading to the production of hydrocarbons and hydrogen on Fe - modified TiO2, Catalysis Today 161(1) (2011) 189-195.

 5. S. Asal, M. Saif, H. Hafez, S. Mozia, A. Heciak, D. Moszyński, M.S.A. Abdel-Mottaleb, Photocatalytic generation of useful hydrocarbons and hydrogen from acetic acid in the presence of lanthanide modified TiO2, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 6529-6537.

 6. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, The influence of physico-chemical properties of TiO2 on photocatalytic generation of C1-C3 hydrocarbons and hydrogen from acetic acid, Applied Catalysis B: Environmental 104 (2011) 21-29.

 7. K. Karakulski, A.W. Morawski, Recovery of process water from spent emulsions generated in copper cable factory, Journal of Hazardous Materials 186 (2011) 1667-1671.

 8. A. Markowska, M. Tomaszewska, Badania wstępne nad przeciwgrzybowym działaniem ditlenku tytanu, Przemysł Chemiczny 90(5) (2011) 910-912.

 9. M. Matejczyk, G. Płaza, G. Nałęcz-Jawecki, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak, Estimation of the environmental risk posed by landfills using chemical, microbiological and ecotoxicological testing of leachates, Chemosphere 82 (2011) 1017-1023.

 10. A. Markowska-Szczupak, K. Ulfig, A.W. Morawski, The application of titanium dioxide for deactivation of bioparticulates: an overview, Catalysis Today 169(1) (2011) 249-257.

 11. A. Markowska-Szczupak, A.W. Morawski, Wykorzystanie ditlenku tytanu aktywowanego światłem do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, Ochrona powietrza i problemy odpadów 2(257) (2011) 60-69.

 12. B. Michalkiewicz, Methane oxidation to methylbisulfate in oleum at ambient pressure in the presence of iodine as a catalyst, Applied Catalysis A 394 (2011) 266 - 268.

 13. J. Sreńscek-Nazzal, B. Michalkiewicz, The simplex optimization for high porous carbons preparation, Polish Journal of Chemical Technology 13(4) (2011) 63 - 70.

 14. W. Arabczyk. I. Jasińska, Z. Lendzion-Bieluń, Kinetics studies of recrystallization process of metallic catalysts for ammonia synthesis, Catalysis Today 169 (2011) 93-96.

 15. Z. Lendzion-Bieluń, Roman Jędzrzejewski, Ewa Ekiert, Walerian Arabczyk, Heterogeneity of ingot of the fused iron catalyst for ammonia synthesis, Applied Catalysis A, General 400 (2011) 48-53.

 16. Z. Lendzion-Bieluń, R. Jędrzejewski, W. Arabczyk, The effect of aluminium oxide on the reduction of cobalt oxide and thermostabillity of cobalt and cobalt oxide, Central European Journal of Chemistry vol. 9, 5 (2011) 834-839.

 17. B. Tryba, P. Brożek, M. Piszcz, A. W. Morawski, New photocatalyst for decomposition of humic acids in photocatalysis and photo-Fenton processes, Polish Journal of Chemical Technology 13(4) (2011) 8-14.

 18. X. Chen, K. Cendrowski, M.H. Rümmeli, R.J. Kalenczuk, E. Borowiak-Palen, Novel method controlled synthesis of silica coated carbon nanotubes, Physica Status Solidi(a) 208 (2011) 462-465.

 19. A. Scott, A. Dianat, F. Börrnert, A. Bachmatiuk, S. Zhang, J. H. Warner, E. Borowiak-Paleń, M. Knupf, The catalytic potential of high-k dialectrisc for graphene formation, Applied Physics Letters 98 (2011) 073110-073113.

 20. X. Chen, K. Cendrowski, J. Srenscek-Nazzal, M.H. Rümmeli, R.J. Kalenczuk, H. Chen, P. K. Chu, E. Bor, Fabrication method of parallel mesoporous carbon nanotubes, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 377 (2011) 150-155 .

 21. V. Sanz, E. Borowiak, P. Lukanov, A.M. Galibert, E. Flahaut, H.M. Coley, S.R.P. Silva, J. McFadden, Optimising DNA binding to carbon nanotubes by non-covalent methods , Carbon 49 (2011) 1775 -1781.

 22. B. Scheibe, M.H. Rümmeli, E. Borowiak-Palen, R.J. Kalenczuk, Separation of surfactant functionalized single-walled carbon nanotubes via free solution electrophoresis method, Central European Journal of Physics 9(2) (2011) 325-329 .

 23. X. Chen, H. Chen, C. Tripisciano, A. Jedrzejewska,M. H. Rümmeli, R. Klingeler, R. J. Kalenczuk, P. K, Carbon Nanotubes Based Stimuli Responsive Controlled-Release System, Chemistry - A European Journal 17 (2011) 4454-4459 .

 24. B. Zielińska, E. Borowiak-Palen, B. Grzmil, R.J. Kalenczuk, Catalyst-free synthesis, morphology evaluation and photocatalytic properties of pristine and calcinated titanate nanorods, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 5414-5419 .

 25. O.A. Balitskii, E. Borowiak-Palen, W. Konicki, Synthesis and characterization of colloidal gallium selenide nanowires, Crystal Research and Technology 46 (2011) 417-420 .

 26. M.H. Rummeli, A. Bachmatiuk, F. Borrnert, F. Schaffel, I. Ibrahim, K. Cendrowski, G. Simha-Martynkow, Synthesis of carbon nanotubes with and without catalyst particles, Nanoscale Research Letters 6(303) (2011) 1-9 .

 27. E. Borowiak-Palen o P. Skupin o M. Kruszynska , L. Sobotta o J. Mielcarek, Carbon nanotubes linked with pitavastatin:synthesis and characterisation, Journal of Material Science: Materials in Medicine 22 (2011) 845-851.

 28. K. Cendrowski, X. Chen, B. Zielinska, R.J. Kalenczuk, M.H Rümmeli, B. Büchner, R. Klingeler, E. Bor, Synthesis, characterization, and photocatalytic properties of core/shell mesoporous silica nanospheres supporting nanocrystalline titania, Journal of Nanoparticle Research 13 (2011) 5899-5908.

 29. A. Steplewska,o E. Borowiak-Palen, Study on the effect of the metal-support (Fe-MgO and Pt-MgO) interaction in alcohol-CVD synthesis of carbon nanotubes, Journal of Nanoparticle Research 13 (2011) 1987-1994.

 30. B. Scheibe, E. Borowiak-Palen, R.J. Kalenczuk, Purification and fractionation of single-walled carbon nanotubes, Journal of Nanoparticle Research 13 (2011) 5769-5780.

 31. X. Chen, K. Kierzek, Z. Jiang, H. Chen, T. Tang, M. Wojtoniszak, R. J. Kalenczuk, P. K. Chu, and E. , Growth Mechanism, and Electrochemical Properties of Hollow Mesoporous Carbon Spheres with Controlled Diameter, The Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 17717-24.

 32. P. Lukaszczuk, E. Borowiak-Palen, M. H. Rummeli, R.J. Kalenczuk, Gel-based separation of single-walled carbon nanotubes for metallic and semiconducting fractions, Materials Research Bulletin 46 (2011) 1535-1539.

 33. B. Scheibe, P. Lukaszczuk, M.H. Rümmeli, R.J. Kalenczuk, E. Borowiak-Palen, Single-walled carbon nanotubes fractionation via electrophoresis, Polish Journal of Chemical Technology 13(3) (2011) 1-4.

 34. M.J. Rybak-Smith, C. Tripisciano, E. Borowiak-Palen, C. Lamprecht, .B. Sim, Effect of Functionalization of Carbon Nanotubes with Psychosine on Complement Activation and Protein Adsorption, Journal of Biomedical Nanotechnology 7 (2011) 1-10.

 35. Beata Zielinska, E. Borowiak-Palen,R.J.Kalenczuk, Preparation, characterization and photocatalytic activityof metal-loaded NaNbO3, Journal of Physics and Chemistry of Solids 72 (2011) 117-123.

 36. M.Tomaszewska, L. Białończyk, The investigation of ethanol separation by the membrane distillation process, Polish Journal Chemical Technology 12(3) (2011) 66-69 .

 37. M. Gleń, B. Grzmil, J. Sreńscek-Nazzal, B. Kic, Effect of CeO2 and Sb2O3 on the phase transformation and optical properties of photostable titanium dioxide, Chemical Papers 65(2) (2011) 203-212.

 38. B. Grzmil, M. Gleń, B. Kic, K. Lubkowski, Preparation and characterization of single-doped TiO2 for pigmentary applications, Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (2011) 6535-6542.

 39. B. Grzmil, B. Kic, O. Żurek, Badania rekrystalizacji dihydratu siarczanu(VI) wapnia do hemihydratu siarczanu(VI) wapnia, Przemysł Chemiczny 90 (2011) 813-816.

 40. B. Grzmil, K. Łuczka, J. Sreńscek-Nazzal, Otrzymywanie bezpostaciowego hydroksofosforanu amonu i glinu, Przemysł Chemiczny 90 (2011) 779-783.

 41. B. Grzmil, B. Kic, M. Zienkiewicz, A. Podolak, Badania wpływu jakości surowców na zawartość zanieczyszczeń w surowym ekstrakcyjnym kwasie fosforowym, Przemysł Chemiczny 90 (2011) 1535-1540.