Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Tematy prac dyplomowych – inżynierskich na roku akademicki 2011-2012 dla studiów stacjonarnych stopnia II na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność technologia nieorganiczna

 

1.

Opiekun: dr inż. Rafał J. Wróbel

Temat pracy: Katalityczne oczyszczanie powietrza z węglowodorów

(Catalytic purification of air from hydrocarbons)

Cel pracy: Otrzymanie katalizatorów umożliwiających efektywne spalanie pozostałości paliwa gazach spalinowych

 

2.

Opiekun: prof. dr hab. inż Urszula Narkiewicz

Temat pracy: Otrzymywanie nanocząstek tlenku żelaza

(Synthesis of iron oxide nanoparticles)

Cel pracy: Synteza nanocząstek tlenku żelaza do zastosowań specjalnych (diagnostyka medyczna, płyny magnetyczne).

 

3.

Opiekun: dr inż. Iwona Pełech

Temat pracy: Synteza, oczyszczanie i zastosowanie nanorurek węglowych

(Synthesis, purification, characterization and application of carbon nanotubes)

Cel pracy: Dobór warunków syntezy i oczyszczania nanorurek węglowych w celu polepszenia ich dyspersji w matrycy

 

4.

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Ewa Borowiak-Paleń

Temat pracy: Preparatyka egzotycznych nanostruktur molekularnych o strukturze naszyjnikowej do biozatosowań

(Preperation of novel molecular nanostructures for bioapplications)

Cel pracy: Dyplomant będzie brał udział w opracowaniu technologii nowych nanostruktur molekularnych o strukturze naszyjnikowej. Badane będą nowe możliwości i multifunkcjonalność tego nanomateriału. Materiał będzie testowany przede wszystkim jako efektywny nośnik leków i w zastosowaniach do hipertermii.

 

5.

Opiekun: dr Xuecheng Chen

Temat pracy: Synteza i funkcjonalizacja multifunkcjonalnych mezoporowatych nanorurek węglowych

(Synthesis and functionalization of carbon nanotubes)

Cel pracy: Dyplomant opracuje technologię syntezy mezoporowatych nanorurek węglowych metodą hydrotermalną. Przygotowany materiał będzie poddawany funkcjonalizacji zarówno biomolekułami jak i nanocząstkami do zastosowań w bateriach litowych. Testowana będzie multifunkcjonalność układu.

 

6.

Opiekun: Prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

Temat pracy: Optymalizacja parametrów oznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów w warunkach reakcji

(Optimization of parameters for determining the active surface of catalysts under reaction conditions)

Cel pracy: Celem pracy jest wyznaczenie optymalnych parametrów oznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów metalicznych w warunkach syntezy amoniaku.

 

7.

Opiekun: dr inż. Izabella Jasińska

Temat pracy: Badanie oddziaływań w układzie nanokrystalicze żelazo - para wodna

(Study of interactions in the system nanocrystalline iron – water vapour)

Cel pracy: Celem pracy jest wyznaczenie parametrów utleniania zużytego katalizatora żelazowego parą wodną o dużej prężności oraz zbadanie kinetyki tego procesu.

 

8.

Opiekun: dr inż. Izabella Jasińska

Temat pracy: Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów przemysłowych

(Characteristics of physicochemical properties of industrial catalysts)

Cel pracy: W ramach pracy zostaną zbadane właściwości fizykochemiczne katalizatorów żelazowych wyładowanych po kilku latach pracy w przemysłowej jednostce syntezy amoniaku i porównane z  właściwościami katalizatorów świeżych.

 

9.

Opiekun: dr inż. Rafał Pelka

Temat pracy: Otrzymywanie nanokrystalicznego żelaza o określonych rozmiarach krystalitów i badanie ich właściwości

(Preparation of nanocrystalline iron with  the particular size of crystallites and the investigation of their properties)

Cel pracy: Celem pracy jest wyodrębnienie frakcji nanokrystalitów o określonych wielkościach. Wykorzystana będzie chemiczna metoda rozdziału oparta na modelu reakcji w obszarze adsorpcyjnym. Określone zostaną zależności właściwości fizyko-chemicznych od wielkości krystalitów.

 

10.

Opiekun: dr hab. inż., prof. ZUT Jacek Przepiórski

Temat pracy: Otrzymywanie i badania porowatych  węgli zawierających MgO i  TiO2
(Preparation and study of porous carbons containing MgO and TiO2)

Cel pracy: Otrzymywanie porowatych węgli zawierających MgO i TiO2 z użyciem  syntetycznego prekursora węgla, metodą pirolizy mieszanin: prekursor  węgla-TiO2-prekursor MgO. Materiały będą preparowane z zastosowaniem różnych proporcji wagowych surowców. Otrzymane węgle będą badane pod kątem ich przydatności do  usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości połączenia adsorpcji z rozkładem fotokatalitycznym.  Praca  laboratoryjna badawcza, z wykorzystaniem metod i urządzeń  laboratoryjnych dostępnych w ITChNiIŚ. Praca realizowana w ramach projektu międzynarodowego, we 
współpracy z Oita University (Japonia).

 

11.

Opiekun: dr inż. Krzysztof Lubkowski

Temat pracy: Zastosowanie żywic silikonowych do otrzymywania nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników mineralnych

(Application of silicone resins in the preparation of controlled release fertilizers)

Cel pracy: Celem pracy będzie otrzymanie materiału charakteryzującego się wydłużonym czasem uwalniania składników mineralnych przez powlekanie granulowanych nawozów wieloskładnikowych żywicami silikonowymi w granulatorze bębnowym. Otrzymane materiały zostaną scharakteryzowane przy użyciu dostępnych metod analitycznych (fotografia i mikroskopia optyczna, SEM, XRD, FTIR). Zostanie określony czas i stopień uwalniania składników mineralnych w zależności od grubości otrzymanych powłok.

 

12.

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Beata Michalkiewicz

Temat pracy: Badanie otrzymywania nanomateriałów węglowych przy zastosowaniu zeolitów promowanych metalami przejściowymi jako katalizatorów.

(The investigation of carbon nanomaterials production over promoted transitions metals zeolites)

Cel pracy: Praca dotyczy katalitycznego rozkładu metanu przy zastosowaniu  zeolitów promowanych metalami przejściowymi jako katalizatorów. Badany będzie wpływ temperatury, przepływu metanu, składu katalizatora na ilość i jakość materiałów węglowych.

 

13.

Opiekun: dr inż. Janusz Ziebro

Temat pracy: Badanie otrzymywania nanomateriałów węglowych przy zastosowaniu katalizatorów Ni-Mg-O

(The investigation of carbon nanomaterials production over Ni-Mg-O)

Cel pracy: Praca dotyczy katalitycznego rozkładu metanu przy zastosowaniu  katalizatorów Ni-Mg-O. Badany będzie wpływ temperatury, przepływu metanu, składu katalizatora na ilość i jakość materiałów węglowych.

 

14.

Opiekun: dr inż. Bogumił Kic

Temat pracy: Otrzymywanie fosforomolibdenianów glinu

(Preparation of aluminium  phosphomolybdate)

Cel pracy: Praca będzie obejmowała preparatykę fosforanów glinu modyfikowanych molibdenem.  Będą charakteryzowane  właściwości fizykochemiczne tych materiałów pod kątem zastosowania ich jako pigmentów antykorozyjnych (między innymi: rozkład wielkości ziarn, powierzchnia właściwa, liczba olejowa).

 

15.

Opiekun: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

Temat pracy: Ciągły proces rekrystalizacji dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu

(Continuous process on recrystallization of calcium sulphate dihydrate to hemihydrate)

Cel pracy: Obecnie w ZCh „Police” ekstrakcyjny kwas fosforowy produkuje się tzw. metodą dwuwodzianową (odpad CaSO4·2H2O). Zastąpienie tej metody dwuwodzianowo-pólwodzianową  może zakładom przynieść szereg korzyści. Celem pracy będzie określenie wpływu między innymi: stosunku faz, temperatury, stężenia fosforanów i siarczanów w H3PO4 na przebieg rekrystalizacji. 

 

16.

Opiekun: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

Temat pracy: Badania hydrolizy roztworu siarczanu(VI) tytanylu w trzech szeregowo połączonych reaktorach

(The investigation of tytanyl sulphate solution hydrolysis in three reactors in series connection)

Cel pracy: Celem pracy będzie zbadanie wpływu stężenia siarczanu(VI) tytanylu, temperatury, czasów przebywania mieszaniny reakcyjnej w kolejnych reaktorach na przebieg hydrolizy. Proces będzie prowadzony metodą ciągłą. Określony zostanie również wpływ parametrów procesu na właściwości fizykochemiczne produktu tzn. uwodnionego ditlenku tytanu.