Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Tematy prac dyplomowych – inżynierskich na roku akademicki 2011-2012 dla studiów stacjonarnych stopnia I na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność technologia nieorganiczna

 

1.

Opiekun: dr inż. Rafał J. Wróbel

Temat pracy: Katalityczne oczyszczanie powietrza z węglowodorów

(Catalytic purification of air from hydrocarbons)

Cel pracy: Otrzymanie katalizatorów umożliwiających efektywne spalanie pozostałości paliwa gazach spalinowych

 

2.

Opiekun: dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń

Temat pracy: Katalityczny rozkład amoniaku -jako źródło czystego wodoru

(Catalytic decomposition of ammonia as a source of clean hydrogen)

Cel pracy: Badanie aktywności katalizatorów kobaltowych w reakcji usuwania NH3 z gazów odlotowych

 

3.

Dyplomant: Agata Trzeciak

Opiekun: prof. dr hab. inż Urszula Narkiewicz

Temat pracy: Otrzymywanie materiałów luminescencyjnych na bazie tlenku cyrkonu domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich

(Synthesis of luminescent materials based on zirconia doped with rare earth elements)

Cel pracy: Dobór warunków syntezy nanokrystalicznego tlenku cyrkonu optymalnych dla uzyskania maksimum intensywności luminescencji

 

4.

Dyplomant: Agnieszka Wasylów

Opiekun: dr inż. Iwona Pełech

Temat pracy: Synteza, oczyszczanie i zastosowanie nanorurek węglowych

(Synthesis, purification, characterization and application of carbon nanotubes)

Cel pracy: Dobór warunków syntezy i oczyszczania nanorurek węglowych w celu polepszenia ich dyspersji w matrycy

 

5.

Dyplomant:

Opiekun: dr inż. Dariusz Moszyński

Temat pracy: Badanie modyfikowanych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych

(Study on modified cobalt-molybdenum catalysts)

Cel pracy: Praca dotyczy katalizatorów kobaltowo-molibdenowych modyfikowanych wapniem oraz glinem. Obejmować będzie ich preparatykę oraz charakterystykę ich właściwości fizykochemicznych oraz katalitycznych

 

6.

Dyplomant: Klaudia Górka

Opiekun: dr inż. Dariusz Moszyński

Temat pracy: Wpływ chromu na właściwości katalizatorów do syntezy amoniaku

(Influence of chromium on the properties of ammonia synthesis catalysts)

Cel pracy: Praca dotyczy nowych katalizatorów syntezy amoniaku, przede wszystkim wpływu dodatku chromu na ich strukturę oraz właściwości katalityczne. Obejmować będzie przygotowanie odpowiednich materiałów oraz ich charakterystykę.

 

7.

Dyplomant:

Opiekun: dr inż. Rafał Pelka

Temat pracy: Otrzymywanie proszków nanokrystalicznego żelaza o określonych wielkościach krystalitów.

(Synthesis of the nanocrystalline iron powders of specified crystallites' sizes)

Cel pracy: Celem pracy jest wyodrębnienie poszczególnych frakcji nanokrystalitów o określonych wielkościach z materiału o danym rozkładzie wielkości krystalitów. Wykorzystana będzie nowa chemiczna metoda rozdziału określonych frakcji nanokrystalitów.

 

8.

Dyplomant: Magdalena Więckowicz

Opiekun: dr inż. Rafał Pelka

Temat pracy: Badanie reakcji zachodzących w układzie nanokrystaliczne -żelazo – para wodna – wodór.

(Studies on reactions in the nanocerystalline -iron –water vapor – hydrogen system)

Cel pracy: Celem pracy będzie wykonanie pomiarów szybkości reakcji utleniania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji powstałych tlenków i określenie zależności pomiędzy szybkością reakcji chemicznej a wielkością ziarna i obecnych w nim nanokrystalitów żelaza.

 

9.

Dyplomant: Sandra Sikora

Opiekun: dr hab. inż., prof. ZUT Jacek Przepiórski

Temat pracy: Otrzymywanie sorbentów z politereftalanu etylenu.

(Preparation of sorbents from poly(ethylene terephthalate)

Cel pracy: Preparatyka sorbentów węglowych zawierających tlenki metali metodą jednoetapowa (termiczną). Jako surowce używane będą: PET (prekursor węgla) i magnezyt, dolomit i kalcyt, pulpa TiO2 (prekursory tlenków metali: MgO CaO, TiO2). Otrzymane materiały będą testowane pod katem przydatności do usuwania zanieczyszczeń z wody lub powietrza, w procesach sorpcyjnych lub kombinowanych (sorpcja/rozkład fotokatalityczny). Decyzja zostanie podjęta przez studenta, po konsultacji z promotorem. W badaniach oprócz typowego sprzętu laboratoryjnego student będzie miał możliwość wykorzystania nowoczesnej aparatury, w tym termograwimetru, spektrofotometru UV-VIS, spektroskopu FTIR, spektrometru masowego i innych w zależności od potrzeb.

 

10.

Dyplomant: Damian Walasek

Opiekun: dr hab. inż. Sylwia Mozia

Temat pracy: Zastosowanie fotokatalitycznego reaktora membranowego do usuwania środków farmaceutycznych z wody

(Application of photocatalytic membrane reactor for removal of pharmaceuticals from water)

Cel pracy: Badanie wpływu parametrów procesu (m.in. stężenia fotokatalizatora, składu oczyszczanej wody, natężenia promieniowania) na efektywność usuwania środków farmaceutycznych w fotokatalitycznym reaktorze membranowym. Dobór najbardziej korzystnych parametrów prowadzenia procesu.

 

11.

Opiekun: dr hab. inż. Sylwia Mozia

Temat pracy: Wpływ parametrów procesu na usuwanie diklofenaku w fotokatalitycznym reaktorze membranowym

(The influence of process parameters on removal of diclofenac in a photocatalytic membrane reactor)

Cel pracy: Zaprojektowanie i budowa fotokatalitycznego reaktora membranowego. Badanie wpływu konfiguracji fotokatalitycznego reaktora membranowego (m.in. umiejscowienie źródła światła w stosunku do zbiornika nadawy i modułu membranowego, rodzaj i intensywność promieniowania UV) na efektywność rozkładu diklofenaku. Analiza stężenia diklofenaku metodą HPLC.

 

12.

Dyplomant: Mencfeld Karolina

Opiekun: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

Temat pracy: Badanie procesu otrzymywania nanostruktur węglowych przy wykorzystaniu ZSM-5 domieszkowanego metaalami jako katalizatora rozkładu metanu.

(Investigation on preparation of  nanocarbon structures by catalytic methane decomposition over  metal doped ZSM-5)

Cel pracy: Praca dotyczy badania rozkładu metanu przy zastosowaniu Me/ZSM-5 jako katalizatorów, gdzie Me oznacza Fe, Ni, Cu, Co, V. Pożądanym produktem tego procesu będą nanowłókna, nanorurki i nanokapsułki węglowe.

 

13.

Opiekun: dr inż. Joanna Sreńsecek–Nazzal

Temat pracy: Opracowanie metody modyfikacji otrzymywania węgli o dużej powierzchni właściwej i wysokiej  zdolności magazynowania metanu

(Developing a method of high surface area and high methane storage carbon)

Cel pracy: Praca polega na stosowaniu fizycznych i chemicznych metod modyfikacji węgli kopalnych oraz handlowych węgli aktywnych w celu ukształtowania w nich mikroporów o dużej objętości sumarycznej. Takie materiały są bardzo użyteczne jako wypełniacz zbiorników do magazynowania metanu w pojazdach samochodowych.

 

14.

Dyplomant: Anna Morszczyzna

Opiekun: prof. dr. hab. inż. Barbara Grzmil

Temat pracy: Badania otrzymywania antykorozyjnych pigmentów fosforanowych

(Investigations on preparation of anticorrosive phosphate pigments)

Cel pracy: Praca będzie obejmowała preparatykę fosforanów glinu i wapnia lub fosforomolibdenianów wapnia, charakterystykę ich właściwości fizykochemicznych oznaczanych pod kątem zastosowania tego typu związków jako pigmentów antykorozyjnych.

 

15.

Opiekun: dr inż. Bogumił Kic

Temat pracy: Badania rekrystalizacji dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu w procesie ciągłym

(Investigation on recrystallization of calcium sulphate dihydrate to hemihydrate in continuous process)

Cel pracy: Celem badań jest zaproponowanie modernizacji procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Obecnie w ZCh „Police” produkuje się go tzw. metodą dwuwodzianową (odpad CaSO4·2H2O). Zastąpienie tej metody dwuwodzianowo-pólwodzianową  może zakładom przynieść szereg korzyści. W zakresie pracy będzie określenie wpływu stosunku faz, temperatury, stężenia fosforanów i siarczanów w H3PO4 na przebieg rekrystalizacji. 

 

16.

Dyplomant: Katarzyna Kocór

Opiekun: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

Temat pracy: Synteza i biofunkcjonalizacja grafenu jako nośników leków antyrakowych

(Synthesis and biofunctionalization of graphene for anticancer drug delivery)

Cel pracy: Dyplomant będzie się zajmował preparatyką najmłodszej odmiany alotropowej węgla (odkrytej w 2004 roku) - grafenu i jego funkcjonalizacją lekami antynowotworowymi. Cytotoksyczność zoptymalizowanego materiału będzie testowana in vitro na komórkach rakowych. Biodystrybucja nanomateriału z lekiem w komórkach ssaka (fibroblasty) również będzie analizowana.

 

17.

Dyplomant: Jarosińska Ilona

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Ewa Borowiak-Paleń

Temat pracy: Preparatyka nanosfer węglowych do zastosowań w charakterze elektrod w bateriach litowych

(Preparation of carbon nanospheres for applications as electrode in Li-batteries)

Cel pracy: Praca dotyczy syntezy mezoporowatych nanosfer węglowych otrzymywanych metoda hydrotermalną jako elektrody w bateriach litowych. Zoptymalizowany materiał będzie poddany testom wydajności pracy baterii litowych przy zastosowaniu elektrody zmodyfikowanej nowym materiałem.

 

18.

Opiekun: dr Xuecheng Chen

Temat pracy: Preparatyka egzotycznych nanostruktur molekularnych o strukturze naszyjnikowej do biozatosowań

(Preperation of novel molecular nanostructures for bioapplications)

Cel pracy: Dyplomant będzie brał udział w opracowaniu technologii nowych nanostruktur molekularnych o strukturze naszyjnikowej. Badane będą nowe możliwości i multifunkcjonalność tego nanomateriału. Materiał będzie testowany przede wszystkim jako efektywny nośnik leków np. antybiotyków.

 

19.

Opiekun: dr Xuecheng Chen

Temat pracy: Synteza i funkcjonalizacja multifunkcjonalnych mezoporowatych nanorurek węglowych

(Synthesis and functionalization of multifunctional mesoporous carbon nanotubes)

Cel pracy: Dyplomant opracuje technologię syntezy mezoporowatych nanorurek węglowych metoda hydrotermalną. Przygotowany materiał będzie poddawany funkcjonalizacji zarówno biomolekułami jak i nanocząstkami do zastosowań w bateriach litowych. Testowana będzie multifunkcjonalność układu.

 

20.

Opiekun: dr inż.  Agata Markowska-Szczupak

Temat pracy: Fotokatalityczna inaktywacja grzybów pleśniowych występujących w budynkach mieszkalnych.

(Photocatalytic degradation of mould fungi isolated from buildings)

Cel pracy: Celem pracy będzie określenie wpływu ditlenku tytanu, indukowanego światłem widzialnym na wzrost wybranych grzybów mikroskopowych występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych, odpowiedzialnych min. za powstanie tzw. „grzyba mieszkaniowego”.

Przydatne umiejętności: znajomość podstaw biologii lub mikrobiologii.

Wymagania: dobry stan zdrowia (astma i choroby płuc są przeciwwskazaniem do pracy z grzybami mikroskopowymi)

 

21.

Dyplomant: Arkadiusz Brać

Opiekun: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

Temat pracy: Badanie fermentacji laktozy do alkoholu etylowego

(Investigation of the fermentation of lactose into ethanol)

 

Cel pracy: Laktoza nie ulega fermentacji alkoholowej pod wpływem drożdży Saccharomyces cerevisiae. Z tego względu laktoza musi być poddana enzymatycznej hydrolizie do glukozy i galaktozy. W ramach pracy przeprowadzone zostaną badania wpływu warunków hydrolizy laktozy na proces fermentacji alkoholowej.

 

22.

Dyplomant:

Opiekun: dr hab inż. prof. ZUT Marek Gryta

Temat pracy: Rozdzielanie roztworów z biokonwersji gliceryny technikami membranowymi

(Separation of solutions from glycerol bioconversion using  membrane processes)

Cel pracy: Praca tematycznie związana jest z rozdzielaniem roztworów powstających w bioreaktorze podczas fermentacji gliceryny. Do rozdzielania zostaną wykorzystane techniki membranowe. Badania Dyplomanta będą głównie polegały na określeniu jak parametry pracy instalacji membranowej (np. ciśnienie, prędkość przepływu, stężenie roztworu itp) wpływają na przebieg procesu separacji.