Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Tematy prac dyplomowych – inżynierskich na roku akademicki 2011-2012 dla studiów stacjonarnych stopnia II na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność technologia nieorganiczna

 

1.

Opiekun: prof. dr. hab. inż. Barbara Grzmil

Temat pracy: Analiza właściwości optycznych

(barwa, fotostabilność) ditlenku tytanu modyfikowanego różnymi dodatkami 

(Analysis of optical properties of modified titanium dioxide with different additives)

Cel pracy: Pigmentowy ditlenek tytanu stosowany jako dodatek w produkcji papierów wysokiej jakości, powłok i tworzyw sztucznych powinien się charakteryzować wysoką odpornością na odziaływanie promieniowania UV-Vis oraz odpowiednią barwą w paście białej i szarej. Celem pracy będzie oznaczanie tych właściwości w odniesieniu do ditlenku tytanu otrzymanego w procesie kalcynacji uwodnionego ditlenku tytanu w obecności związków zawierających wybrane modyfikatory.

 

2.

Opiekun: dr inż. Dariusz Moszyński

Temat pracy: Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do badania procesów adsorpcji  i desorpcji na katalizatorze molibdenowym

(Application of temperature-programmed methods to study the adsorption and desorption processes on the molybdenum catalyst)

Cel pracy: Celem pracy jest badanie procesów adsorpcji i desorpcji wybranych gazów na powierzchni katalizatora molibdenowego

 

3.

Opiekun: prof. dr hab. inż Urszula Narkiewicz

Temat pracy: Otrzymywanie nanocząstek tlenku żelaza do zastosowań biomedycznych

(Synthesis of iron oxide nanoparticles for biomedical application)

Cel pracy: Zastosowanie rożnych metod syntezy do otrzymywania nanocząstek żelaza o określonej wielkości. Ważny aspekt pracy – oznaczanie wielkości nanocząstek.

 

4.

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Marek Gryta

Temat pracy: Badania wpływu składu brzeczki na przebieg fermentacji

(Investigations of influence of broth composition on the fermentation process)

Cel pracy: Procesy biochemiczne pozwalają zagospodarować szereg uciążliwych substancji odpadowych, stąd na coraz większą skalę są one wykorzystywane w ochronie

środowiska. Podczas fermentacji cukrów powstają alkohole oraz kwasy organiczne. Większość produktów ma inhibitujący wpływ na rozwój mikroorganizmów. Z tego względu zbadanie zmian składu fermentującego roztworu ma istotne znaczenie dla opracowywanej technologii. W pracy do analizy zostaną wykorzystane głównie metody chromatograficzne.

 

5.

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Ewa Borowiak-Paleń

Temat pracy: Analiza procesu fotokatalitycznej aktywności nanostruktur weglowych modyfikowanych ditlenkiem tytanu

(Analysis of  photocatalytic properties of nanorabons/TiO2 based composite)

Cel pracy: Dyplomant będzie brał udział w systematycznej analizie wpływu parametrów procesu preparatyki kompozytu nanostrukturalny węgiel/TiO2. Przeprowadzone zostaną badania strukturalne i fotokatalitycznej aktywności otrzymanego systemu molekularnego.

 

6.

Opiekun: dr inż.  Agata Markowska-Szczupak

Temat pracy: Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym na rozwój grzybów pleśniowych w budynkach mieszkalnych 

(Influence of water activity and light activated titanium dioxide on growth of mould fungi from buildings)

Cel pracy: Celem pracy będzie określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego światłem widzialnym oraz aktywności wody na wzrost wybranych grzybów mikroskopowych występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych, odpowiedzialnych min. za powstanie tzw. „grzyba mieszkaniowego”.

 Przydatne umiejętności: znajomość podstaw biologii lub mikrobiologii

Wymagania: dobry stan zdrowia (astma i choroby płuc są przeciwwskazaniem do pracy z grzybami mikroskopowymi)

 

7.

Opiekun: dr hab. inż., prof. ZUT Jacek Przepiórski

Temat pracy: Oczyszczanie powietrza z użyciem sorbentów węglowych

(Purification of air with use of carbon sorbents)

Cel pracy: Praca polegać będzie na testowaniu sorbentów węglowych zawierających MgO (otrzymywanych w ITChNiIŚ) jako materiałów chłonących zanieczyszczenia powietrza. Stężenia zanieczyszczeń (CO2, SO2) mierzone będą z użyciem nowoczesnego sprzętu analitycznego - spektrometru masowego. Celem pracy jest określenie zdolności adsorpcyjnej badanych materiałów w różnych warunkach.