Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Tematy prac dyplomowych – inżynierskich na roku akademicki 2011-2012 dla studiów stacjonarnych stopnia I na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność technologia nieorganiczna

 

1.

Opiekun: dr inż. Rafał J. Wróbel

Temat pracy: Katalityczne oczyszczanie powietrza z węglowodorów

(Catalytic purification of air from hydrocarbons)

Cel pracy: Otrzymanie katalizatorów umożliwiających efektywne spalanie pozostałości paliwa gazach spalinowych

 

2.

Opiekun: dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń

Temat pracy: Katalityczny rozkład amoniaku -jako źródło czystego wodoru

(Catalytic decomposition of ammonia as a source of clean hydrogen)

Cel pracy: Badanie aktywności katalizatorów kobaltowych w reakcji usuwania NH3 z gazów odlotowych

 

3.

Opiekun: prof. dr hab. inż Urszula Narkiewicz

Temat pracy: Zastosowanie nanomateriałów węglowych do usuwania SO2 z gazów

(Application of carbon nanomaterials for removal of SO2 from gases)

Cel pracy: Badanie usuwania SO2 gazów odlotowych przy użyciu modyfikowanych nanorurek węglowych.

 

4.

Opiekun: dr Beata Zielińska

Temat pracy: Badanie otrzymywania i fotokatalitycznej aktywnością grafenu modyfikowanego ditlenkiem tytanu

(Study on preperation and photocatalytic properties of graphene/TiO2 composite)

Cel pracy: Dyplomant będzie brał udział w opracowaniu preparatyki kompozytu grafen/TiO2. Przeprowadzone zostaną systematyczne badania strukturalne i fotokatalitycznej aktywności tego nowego systemu molekularnego.

 

5.

Opiekun: dr Xuecheng Chen

Temat pracy: Synteza mezoporowatych nanorurek i nanosfer węglowych modyfikowanych ditlenkiem tytanu do zastosowań w fotokatalizie

(Synthesis of mesoporous  carbon nanotubes and nanospheres functionalized with TiO2)

Cel pracy: Dyplomant opracuje technologię syntezy mezoporowatych nanorurek węglowych i nanosfer węglowych metoda hydrotermalną. Przygotowany materiał będzie poddawany funkcjonalizacji za pomocą TiO2. Testowana będzie aktywność układu w procesach fotokatalitycznych.

 

6.

Opiekun: dr Beata Zielińska

Temat pracy: Badanie wpływu domieszkowania tantalanu litu metalami alkalicznymi na jego fotokatalityczne właściwości.

(Study on influance of alkali metals doping of tantalates on their photocatalytic activity)

Cel pracy: Dyplomant opracuje technologię syntezy tantalanu litu domieszkowanego metalami alkalicznymi. Przygotowany materiał będzie poddawany procesom fotokatalitycznym.

 

7.

Opiekun: dr inż. Dariusz Moszyński

Temat pracy: Katalityczne reakcje usuwania związków azotu z mieszanin gazowych

(Catalytic removal of nitrogen compounds from gas mixtures)

Cel pracy: Celem pracy jest badanie reakcji katalitycznych prowadzonych na materiałach pozwalających na usuwanie związków azotu (NO, NH3) z mieszanin gazowych

 

8.

Opiekun: dr inż. Izabella Jasińska

Temat pracy: Recykling katalizatorów syntezy amoniaku

(Re-cycling of iron catalysts for ammonia synthesis)

Cel pracy: Badanie właściwości fizykochemicznych materiałów otrzymywanych z odpadowego katalizatora syntezy amoniaku

 

9.

Opiekun: dr inż. Rafał Pelka

Temat pracy: Otrzymywanie wodoru o wysokiej czystości do ogniw paliwowych

(Production of high-purity hydrogen for fuel cells)

 

Cel pracy: Badanie procesów rozkładu pary wodnej na katalizatorze żelazowym prowadzących do otrzymywania wodoru o wysokiej czystości niezbędnego do alternatywnych źródeł energii np. ogniw paliwowych.

 

10.

Opiekun: dr hab. inż., prof. ZUT Beata Michalkiewicz

Temat pracy: Badanie fotokatalitycznej redukcji ditlenku wegla do związków organicznych

(The investigation of photocatalytic reduction of carbon dioxide to organic compounds)

Cel pracy: W wyniku redukcji ditlenku węgla można otrzymać różne związki organiczne lecz konieczne jest zastosowanie odpowiedniego katalizatora. Taka przemiana jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż jednocześnie utylizuje się odpowiedzialny za efekt cieplarniany CO2 oraz otrzymuje pożądane substancje.  Tematem pracy jest fotokatalityczna utylizacja CO2 przy zastosowaniu katalizatorów zawierających złoto.

 

11.

Opiekun: dr inż. Sreńscek-Nazzal

Temat pracy: Projektowanie nowych materiałów do magazynowania metanu stosowanych w samochodach zasilanych gazem ziemnym

(Design of new materials for storage of methane for fueling gas-powered cars)

Cel pracy: Obecnie w wielu krajach metan jest stosowany jako paliwo samochodowe (Włochy, Francja, Niemcy), gdyż jest to paliwo znacznie ograniczające zanieczyszczenie środowiska. Problemem jest konieczność stosowania dużych i ciężkich zbiorników. Opracowanie materiału o wysokiej pojemności sorpcyjnej pozwoli rozwiązać ten problem. Badanie takich właśnie materiałów jest tematem pracy.

 

12.

Opiekun: dr inż. Krzysztof Lubkowski

Temat pracy: Wykorzystanie odpadów przemysłu cukrowniczego w preparatyce nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych

(Utilization of sugar production wastes in the preparation of slow release fertilizers)

Cel pracy: Do preparatyki nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników mineralnych metodą granulacji zostaną wykorzystane wysłodki buraczane, stanowiące odpad przy produkcji cukru. Otrzymane materiały zostaną scharakteryzowane przy użyciu dostępnych metod analitycznych (fotografia i mikroskopia optyczna). Zostanie określony czas i stopień uwalniania składników mineralnych w zależności od ilości użytych wysłodków

 

13.

Opiekun: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

Temat pracy: Otrzymywanie fotostabilnego rutylu w procesie kalcynacji uwodnionego ditlenku tytanu w obecności związków fosforu, potasu, glinu i cyny.

(Preparation of photostable rutile in calcination process of hydrated titanium dioxide in presence of phosphorus, potassium, aluminium and tin compounds)

Cel pracy: Pigmentowy ditlenek tytanu stosowany jako dodatek w produkcji papierów wysokiej jakości, powłok i tworzyw sztucznych powinien się charakteryzować wysoką odpornością na odziaływanie promieniowania UV-Vis. Celem pracy będzie otrzymanie takiego materiału i zbadanie jego właściwości optycznych oraz fotostabilności.

 

14.

Opiekun: dr hab. inż. Sylwia Mozia

Temat pracy: Wytwarzanie węglowodorów C1-C3 w procesie fotokatalitycznego rozkładu związków organicznych w wodzie

(Generation of C1-C3 hydrocarbons during photocatalytic decomposition of organic compounds in water)

Cel pracy: Badania możliwości otrzymywania użytecznych węglowodorów alifatycznych (głównie metanu) w reakcji fotokatalitycznego rozkładu modelowych związków organicznych w obecności ditlenku tytanu poddanego modyfikacji.

 

15.

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Beata Tryba

Temat pracy: Zastosowanie ditlenku tytanu do powierzchni samooczyszczających

(Application of TiO2 for self-cleaning surfaces)

Cel pracy: Nanoszenie TiO2 w postaci cienkiego filmu na różne powierzchnie i badanie zdolności samooczyszczających tych powierzchni

 

16.

Opiekun: dr hab. inż. Sylwia Mozia

Temat pracy: Wpływ parametrów procesu na stabilność membran polimerowych w fotokatalitycznych reaktorach membranowym

(Influence of process parameters on stability of polymeric membranes in photocatalytic membrane reactors)

Cel pracy: Badanie odporności membran polimerowych na promieniowanie UV i rodniki hydroksylowe w warunkach statycznych i dynamicznych. Określenie wpływu fotokatalizatora na stabilność membran. Dobór najbardziej odpornych membran polimerowych i ich zastosowanie do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody w fotokatalitycznym reaktorze membranowym.

 

17.

Opiekun: dr inż.  Agata Markowska-Szczupak

Temat pracy: Fotokatalityczna inaktywacja grzybów pleśniowych występujących w budynkach mieszkalnych.

(Photocatalytic degradation of mould fungi isolated from buildings)

Cel pracy: Celem pracy będzie określenie wpływu ditlenku tytanu, indukowanego światłem widzialnym na wzrost wybranych grzybów mikroskopowych występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych, odpowiedzialnych min. za powstanie tzw. „grzyba mieszkaniowego”.

Przydatne umiejętności: znajomość podstaw biologii lub mikrobiologii

Wymagania: dobry stan zdrowia (astma i choroby płuc są przeciwwskazaniem do pracy z grzybami mikroskopowymi)

 

18.

Opiekun: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

Temat pracy: Badanie fermentacji serwatki do alkoholu etylowego

(Investigation of whey fermentation into ethanol)

Cel pracy: Celem pracy będą badania wpływu warunków enzymatycznej hydrolizy laktozy otrzymanej z serwatki  i fermentacji powstającej glukozy i galaktozy na proces fermentacji alkoholowej.

 

19.

Opiekun: dr hab. inż. prof. ZUT Marek Gryta

Temat pracy: Badania fermentacji glicerolu powstającego jako odpad w procesie produkcji biodiesla

Investigations of fermentation of waste glycerol generated during biodiesel production)

 

Cel pracy: Podczas produkcji biopaliwa powstają znaczne ilości odpadowej gliceryny. W projekcie realizowanym  przez ITChNiIŚ prowadzone są badania biokonwersji gliceryny do alkoholi oraz kwasów organicznych metodą fermentacji. Projekt realizowany jest od ponad roku, stąd gotowe są instalacje i metodyki badawcze. Dyplomant będzie realizował wyodrębnione zadanie, ale w ramach pracy zespołowej, stąd może liczyć na pomoc innych wykonawców projektu. Temat pracy może dotyczyć  zarówno typowych analiz biologicznych, jak badania intensywności rozwoju mikroorganizmów i warunków pracy bioreaktora, oraz być związany z badaniami separatorów membranowych użytych do rozdzielania mieszaniny pofermentacyjnej. Dyplomant ma możliwość wyboru zakresu tematycznego swojej pracy.