Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Prace dyplomowe magisterskie, rok akademicki 2008/2009
Kierunek Technologia Chemiczna, Specjalność Technologia Nieorganiczna


Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii

Joanna Wus
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania możliwości wykorzystania kwasu fluorokrzemowego, z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, do produkcji fluorku glinu

Marcin Florkowski
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania zarodkowej hydrolizy siarczanowych związków tytanu(IV)
 
Monika Chrostowska
promotor: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
tytuł pracy: Utlenianie metanu w środowisku silnych kwasów
Methane oxidation in strong acid environment

Anna Żelazek
promotor: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
tytuł pracy: Fotokatalityczna konwersja ditlenku węgla w metanol
Photocatalytic conversion of carbon dioxide in methanol

Katarzyna Ardan
promotor: dr inż. Krzysztof Lubkowski
tytuł pracy: Badania nawozów otoczkowanych otrzymywanych metodą suszenia rozpyłowego
Investigation on the controlled release fertilizers prepared with the spray dryling methodZakład Biotechnologii

Agnieszka Wesoła
promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania destylacji membranowej wody z użyciem nowych materiałów membranowych
Investigation of membran destilation of water with application of New membrane materials

Łukasz Wiśniewski
promotor: dr inż.  Joanna Grzechulska – Damszel
tytuł pracy: Oczyszczanie wody z barwników organicznych w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym
Purification of water from organic dyes in a reactor with exchangable photoactive bedZakład Nanotechnologii

Kamila Mitkiewicz
promotor: dr hab. inż. Ewa Borowiak-Paleń
tytuł pracy: Preparatyka nanorurek węglowych z wykorzystaniem niemagnetycznych katalizatorów do terapii celowanej
Preparation of carbon nanotubes based on nonmagnetic catalysts for target therapy

Berenika Stefańska
promotor: dr hab. inż. Ewa Borowiak-Paleń
tytuł pracy: Opracowanie technologii rozdziału węglowych nanorurek przewodzących od nieprzewodzących do zastosowań w nanoelektronice
Separation of metallic and semiconducting carbon nanotubes for nanoelectronicsZakład Nowych Materiałów i Katalizy

Adam Wawrzyniak
promotor: dr inż. Izabella Jasińska
tytuł pracy: Badanie aktywności katalizatorów kobaltowych
Investigation of cobalt catalyst activityZakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Paweł Władyka
promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
tytuł pracy: Otrzymywanie i charakteryzowanie nanokrystalicznego ZnO dotowanego metalami
Preparation and characterization of nanocrystalline ZnOZakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska

Magdalena Bodnar
promotor: dr inż. Sylwia Mozia
tytuł pracy: Otrzymywanie nowych nanomateriałów i ich zastosowanie w fotokatalitycznym reaktorze membranowym
Preparation of new nanomaterials and their application in a photocatalytic membrane reactor

Joanna Szydełko

promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
tytuł pracy: Badania oczyszczania wody i ścieków z użyciem fotokatalizatora TiO2-węgiel
Study of water and sewage cleaning with TiO2-carbon photocatalyst

Ewa Piróg
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
tytuł pracy: Badania oczyszczania wody i ścieków w półtechnicznej instalacji fotokatalitycznej
Study of water and sewage cleaning in semitechnical photocatalytical instalation


Prace dyplomowe magisterskie, rok akademicki 2008/2009
Kierunek Technologia Chemiczna, Specjalność Ochrona Środowiska


Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii

Katarzyna Siwicka
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania otrzymywania rutylowego fotostabilnego ditlenku tytanu
Study on preparation of photostable anatase titanium oxide

Małgorzata Szydłowska
promotor: dr inż. Janusz Ziebro
tytuł pracy: Zeolity - nowe katalizatory procesów utleniania
Zeolite – new photocatalysts for oxidation process

Jarosław Indycz
promotor: dr inż. Bogumił Kic
tytuł pracy: Wykorzystanie zeolitów do otrzymywania nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych
Application of zeolites in the preparation of controlled release fertilizers
Zakład NanotechnologiiZakład Biotechnologii

Łukasz Łasiecki
promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania odporności membran do wytwarzania bioetanolu w bioreaktorze membranowym
The investigation of membrane resistance for bioethanol formation in the membrane bioreactor

Joanna Przybylska
promotor: dr inż. Agata Markowska
tytuł pracy: Wpływ aktywności wody na zdolność rozkładania ksylanu przez grzyby Humicola languinosus;
The influence of water activity on growth and xylanolytic activity of Humicola languinosus StrainsZakład Nanotechnologii 

Emilia Chojnacka
promotor: dr inż. Beata Zielińska
tytuł pracy: Badanie fotokatalitycznego otrzymywania wodoru
Investigation of photocatalytic hydrogen obtaining.

Magda Deska
promotor: dr inż. Beata Zielińska
tytuł pracy: Synteza i fotokatalityczna charakterystyka nanostruktur tytanowych
Synthesis and photocatalytic characteristic of titanate nanostructures.Zakład Nowych Materiałów i Katalizy
Maciej Piersiński
promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
tytuł pracy: Regeneracja katalizatorów żelazowych
Regeneration of iron catalystsZakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Justyna Smyka
promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
tytuł pracy: Katalityczne usuwanie SO2 na modyfikowanych węglach
Catalytic removal of SO2 on modified carbonsZakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska

Joanna Stasińska
promotor: dr inż. Beata Tryba
tytuł pracy: Fotokatalityczne oczyszczanie wody w reaktorze przepływowym
Photocatalytic purification of water in the flow

Marlena Zwierzchowska
promotor: dr inż. Beata Tryba
tytuł pracy: Preparatyka i badania fotokatalizatorów TiO2-srebro do oczyszczania wody Preparation and investigation of TiO2-Ag photocatalysts for water purification